Home Home

CNC SYSTÉM S GRAFICKÝM RIADENÍM FB 3200 2D

Tento typ riadiaceho systému je určený pre všetky typy

motorických ohýbacích strojov (TFM, SLF, TSM, MAXI).

Popis a charakterisktiky FB 3200 2D

Ide o viacúčelový riadiaci systém, ktorý umožňuje vytváranie

a realizovanie ohýbacích programov vo vhodnom používateľskom

prostredí v spojení s 2D grafickou simuláciou. Vďaka štandardnému

sieťovému pripojeniu je možné spojiť FB 3200 2D s ostatnými strojmi

tvárniacimi plech, napr. dierovačka, nožnice, plazmový alebo laserový

stroj a pod. S jeho vysoko rýchlostným procesorom je schopný

upraviť dáta veľmi rýchlo a tiež môže vykonávať komplikované

matematické výpočty. Všetko to prebieha automaticky, takže operátor

nemusí sám nič vypočítavať.

Funkcie:

- 15 "TFT viacfarebný touch-screen display

- Prostredie Windows => jasné užívateľské

  rozhranie

- automatický alebo manuálny režim

- nekonečný počet programov

- automatický výpočet

- editácia údajov

- absolútne alebo inkrementálne programovanie zadného dorazu

- 2D produkt spracovávaný ProfilManagerom

- prevedenie generovanými 2D programami

- Nastaviteľný 2D-pohľad na súčiastku a stroj

- editovateľná grafická databáza horných a dolných nástrojov

- editovateľná databáza materiálov

- 2 prídavné výstupy

- USB

- Rozsiahle možnosti disku (uloženie, záloha, obnovenie, ...)

- Import cez sieť + offline možnosti

- jazyková podpora

- k dispozícií je aj 3D verzia, kde je 3D produkt

   spracovaný PartManagerom

Part Manager - 2D

ProfileManager je modulový software používaný

na vytváranie 2D-profilov pre výrobu na ohýbacom stroji.

Počas vytvárania profilu software automaticky vyčísli

počet riešení ohýbania v reálnom čase.

Postup ohýbania je vytvorený okamžite.

Funkcie:

- Početné metódy kreslenia: - uhol/dĺžka - smer/premenlivá dĺžka

    - smer/fixná dĺžka - metóda náčrtu ("dotknúť a ťahať")

- Vlož segment na štart/koniec/v profile

- Zoom na konzolu

- Zobrazenie rozmerov počas kreslenia

- Funkcie merania

- Nastavenie čiary hodiacej sa k príslušným rozmerom

- Parametrická kresba

- Zobrazenie rozmerov počas kreslenia

- Výber nástrojov počas kreslenia

- Info o postupe ohýbania počas kreslenia

- Funkcia PoloZačiatok&PoloKoniec pre oblúky

- hľadanie všetkých riešení

- uloženie 25 „najlepších postupov“ (podľa výsledku)

- výsledok ohýbacieho postupu (parametre : kolízie, bezpeč.

  zóna palcov, chodu, výroby, času)

- Výber iného postupu ohýbania

GRAPHICAL CNC CONTROL SYSTEM FB 3200 2D

This type of control system is designed for all types of motorized

folding machines (TFM, SLF, TSM, MAXI).

Description and charasteristics of FB 3200 2D

This is a multifunctional folding machine control that allows the user

to create and execute folding programs in a user-friendly environment

accompanied by a detailed 2D graphical simulation. Thanks to the

standard network connection, it is possible to link the FB 3200 2D

to other sheet working machines, e.g. a punching machine, shears,

plasma or laser cutter etc. With its high speed processor is able to

process data very fast and it can also carry out complicated

mathematical calculations. All these calculations happen automatically,

so the operator doesn't need to make any calculations by himself.

Features:

- 15“ TFT Multicolour touch-screen display

- Windows environment => clear user interface

- Automatic or manual mode

- Unlimited number of programs

- Automatic calculation

- Editable data

- Absolute or incremental back gauge programming

- 2D-product processing with ProfileManager

- Execution of generated 2D programs

- Adjustable 2D-view of part and machine

- Editable graphical upper and lower tools database

- Editable material database

- 2 auxiliary outputs

- USB

- Extensive floppy disk possibilities (save, backup, restore,…)

- Import via network + offline possibilities

- Language support

- There is also a 3D version, where 3D product

  is processed with PartManager

Part Manager - 2D

PartManager is an optional software package used for

the preparation of 2D folding parts on folding machine.

During profile creation software automatically generate

the number of folding solutions in real time. The folding

program is created immediately.

Features:

- Multiple drawing methods :

- angle/length

- direction/variable length

- direction/fixed length

- draft method ("touch and draw")

- Insert segment at start/end/within profile

- Zoom on drawing

- Display of dimensions during drawing

- Select tools during drawing

- Bending sequence info during drawing

- HalfBegin & HalfEnd function for arcs

- Search for ALL solutions

- Saving of 25 "best" sequence (according to score)

- Score for bending sequence (parameters : collisions,

  safety zone for fingers, motions, production time)

- Select different bending sequence